Бюджет за 2019 г.:Решение 388 и Бюджет 2019

МФО и ГФО 2019 г.:

Касово изпълнение към 31.03.2019г.

Баланс 31.03.2019г.

ОПР 31.03.2019г.

Касово изпълнение - 30.06.2019 г.

Баланс - 30.06.2019 г.

ОПР - 30.06.2019 г.Касови отчети за 2019 г.:

Касов отчет - 31.01.2019 год.

Касов отчет - 28.02.2019 год.

Касов отчет - 31.03.2019 год.

Касов отчет 30.04.2019г.

Касов отчет - 31.05.2019 год.

Касов отчет - 30.06.2019г.

Касов отчет-31.07.2019 год.

Касов отчет - 31.08.2019 год.

Касов отчет - 30.09.2019 год.

Бюджет за 2018 г.:Решение №282 и бюджет

МФО и ГФО 2018 г.:

Баланс 31.03.2018

Касово изпълнение 31.03.2018

ОПР 31.03.2018

Баланс 30.06.2018

Касово изпълнение 30.06.2018

ОПР 30.06.2018

Касово изпълнение 30.09.2018г.

Баланс 30.09.18г.

ОПР 30.09.18г.

Касово изпълнение 31.12.2018г.

Баланс 31.12.2018г

ОПР 31.12.2018г.

Решение ОбС 405от 25.03.2019г. (1)
29.01.2018 г.:Заповед за непредоставяне на административни услуги на лица, които имат задължения към община Борино:

ЗАПОВЕД 9
Касови отчети за 2018г.:

09.02.2018:Месец януари:Касов отчет-31.01.2018 год

07.03.2018 г.:Месец февруари:Касов отчет 28.02.2018 г.

12.04.2018г.:Месец март:Касов отчет 31.03.2018 г.

08.05.2018г.:Месец април:Касов отчет 30.04.2018 г.

11.06.2018г.:Месец май:Касов отчет - 31.05.2018 г.

09.07.2018:Месец юни:Касов отчет 30.06.2018 г.

06.08.2018:Месец юли:Касов отчет - 31.07.2018 год.

10.09.2018:Месец август:Касов отчет - 31.08.2018 год.

15.10.2018:Месец септември:Касов отчет - 30.09.2018 г.

06.11.2018г.:Месец октомври:Касов отчет-31.10.2018 г.

08.11.2018г.:Месец ноември:Касов отчет 30.11.2018 год.

17.01.2019г.:Месец декември:Касов отчет 31.12.2018 год.


ГФО-2017 г.

БАЛАНС към 31.12.2017 г.

Обяснителна записка-счет. политика (1)

Одитен доклад на СП- ГФО-2017 г.

Отчет за касово изпълнение -31.12.2017 г.

Отчет за приходи и разходи -31.12.2017 г.
Касови отчети за 2017 година:


28.02.2017: Месец януари:Касов отчет_31.01.2017

09.03.2017:Месец февруари:Касов отчет-28.02.2017

20.04.2017 г.:Месец март:Касов отчет-31.03.2017

05.05.2017 г.:Месец април:Касов отчет-30.04.2017

06.06.2017 г.:Месец май:Касов отчет-31.05.2017_

13.07.2017 г.:Месец юни:Касов отчет-30.06.2017

07.08.2017 г.:Месец юли:Касов отчет_31.07.2017

05.08.2017 г.:Месец август:Касов отчет 31.08.2017

25.10.2017 г.:Месец септември:Касов отчет-30.09.2017 г.

Отчети бюджет_СЕС-30.09.2017 г.

06.11.2017 г.:Месец октомври:Касов отчет-31.10.2017 г.

18.12.2017 г.:Месец ноември:Касов отчет-30.11.2017 г.

05.01.2018 г.: Месец декември:Касов отчет 31.12.2017 г.


Бюджет на община Борино 2017 г.

Бюджет 2017 година


ГФО-2016 г.

ОТЧЕТ СЕС-31.12.2016_

КАСОВ ОТЧЕТ-31.12.2016_

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ_

БАЛАНС-31.12.2016_

ОТЧЕТ КАП.РАЗХОДИ-2016

ОТЧЕТ ОБЩ. ДЪЛГ-2016


Бюджет на община Борино 2016
Бюджет на читалищата и училищата в общината за 2015

Читалища:

Комисия

Бюджет разпределение

Училища:

Комисия СОУ

Протокол СОУ

Разпределение на средствата СОУ
Джамал Юсмен Чавдарлъ - началник отдел ФБ

тел.:03042/2150    GSM:0889 60 58 38


Йърдъз Рамаданова Кичук - старши счетоводител

тел.:03042/2632    GSM:0887 20 15 55


Гюлфие Джамалова Кафа - старши счетоводител

тел.:03042/2632    GSM:0885 34 27 98


Джемиле Исмаилова Чобанова - касиер-отчетник

тел.:03042/2623    GSM:0889 90 04 36 


Севинч Салиева Шидерова - старши специалист МДТ

тел.:03042/2134   GSM:0889 55 13 06


Джемиле Джамал Люманова - счетоводител

тел.:03042/2636 GSM:0888 99 45 46

 • Призив за помощ за възстановяването на скромната света обителСв. Св. „Петър и Павел“ с. Борино
  Дата: 22.03.2019

 • Благодарствено писмо от МБАЛ-гр.Девин
  Дата: 20.12.2018

 • Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 07 на ПРСР 2014-2020
  Дата: 19.04.2018

 • Определение по чл.185 от Административно процесуалния кодекс (АПК)
  Дата: 12.04.2018

 • Определение на Административен съд-Смолян
  Дата: 12.09.2017

 • Наредба за отглеждане на животни и охрана на сиелсксостопанско имущество
  Дата: 05.08.2016

 • Среща на кмета Мустафа Карахмед с ученици от СОУ-Борино
  Дата: 25.04.2016

 • Община Борино ще предприеме сключването на договори с изпълнители на дейности по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”
  Дата: 25.07.2011

 • Община Борино е партнъор на гръцката община Пагайо по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”
  Дата: 28.05.2011

 • Проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”, между община Борино и община Пагайо-Гърция
  Дата: 02.05.2011

    
 • Обявление "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Сатовча, Борино и Сърница"
  Дата: 13.09.2019

 • Прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходи в Община Борино за периода 2020-2022
  Дата: 05.09.2019

 • Обява за набиране на кандидати за военна служба
  Дата: 28.08.2019

 • Петиция за премахване на забраната за дърводобив и др.във връзка с Африканската чума
  Дата: 27.08.2019

 • Обява за провеждане на процедура за "Училищен плод"
  Дата: 22.08.2019

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ДЕВИН И ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН ЗА МАНДАТ 2020-2024Г.
  Дата: 08.07.2019

 • Обява за набиране на кандидати за войници и матроси -Смолян
  Дата: 13.06.2019

 • Покана за обществено обсъждане на промяна на общинския бюджет за 2019
  Дата: 11.06.2019

 • Обявление: Общинска програма за закрила на детето 2019-2020
  Дата: 30.04.2019

 • Протест срещу наредби, приети от община Борино
  Дата: 24.04.2019

 • Областен план за развитие на горските територии за област Смолян - обсъждания
  Дата: 12.03.2019

 • Покана за обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2018 на 22.03.2019г.
  Дата: 06.03.2019

 • УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26,АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРИНО
  Дата: 27.02.2019

 • МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРИНО
  Дата: 27.02.2019

 • ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРИНО
  Дата: 27.02.2019

 • Прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2020-2022
  Дата: 18.02.2019

 • Предложение за определяне на цени за ползване на дървесина в горските територии, собственост на Община Борино
  Дата: 23.01.2019

 • Предложение за изменение в Наредбата за определянеи администриране на местните данъци и такси
  Дата: 23.01.2019

 • ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОРИНО ЗА 2019
  Дата: 07.01.2019

 • Покана за публично обсъждане на Бюджет 2019 на община Борино
  Дата: 04.01.2019

 • Предложение за изменение на Местни данъци и такси
  Дата: 30.11.2018

 • Годишен план за ползване на дървесина в горските територии в община Борино за 2019 г.
  Дата: 28.11.2018

 • Проект на наредба за определяне на размера на местните данъци
  Дата: 14.11.2018

 • Покана за публично обсъждане на План-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на дейностите по отпадъците" за 2019 год.
  Дата: 09.11.2018

 • Проект на Наредба за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Борино
  Дата: 15.10.2018

 • Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Борино
  Дата: 15.10.2018

 • Правилник за дейността на общинско социално предприятие
  Дата: 21.09.2018

 • Решение на Смолянският административен съд
  Дата: 08.08.2018

 • Годишен доклад за изпълнението на Общински план за 2017 г.
  Дата: 02.07.2018

 • Развитие на социалното предприемачество
  Дата: 04.06.2018

 • Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
  Дата: 01.06.2018

 • Обява за инвестиционно предложение от Европродукт ЕООД
  Дата: 23.04.2018

 • Покана за обществено обсъждане на годишния отчет на общинския бюджет за 2017г. на 27.03.2018г. от 13 ч.
  Дата: 19.03.2018

 • Разпределение на средствата за образование за 2018 г.
  Дата: 26.02.2018

 • Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Борино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  Дата: 22.02.2018

 • Прогноза за приходите и разходите от МДТ за периода 2019-2021 година
  Дата: 14.02.2018

 • Одобрено за сеч в общинските гори
  Дата: 08.02.2018

 • Обява за прием на документи за социален асистент и домашен помощник
  Дата: 05.02.2018

 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, които са общинска собственост 2018
  Дата: 10.01.2018

 • Проекто-програма за работа на Общински съвет Борино за 2018 г.
  Дата: 08.01.2018

 • Покана за обществено обсъждане на проекто-бюджета за 2018
  Дата: 04.01.2018

 • Покана за обществено обсъждане на план-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на отпадъците"-2018 г.
  Дата: 04.12.2017

 • Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г.
  Дата: 14.11.2017

 • Покана за обществено обсъждане на ОУП Борино и екологична оценка
  Дата: 01.11.2017

 • Провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Борино
  Дата: 09.10.2017

 • Проект за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно ЗПУО
  Дата: 29.08.2017

 • Обява за инвестиционно намерение от Родопа-Турс
  Дата: 01.08.2017

 • Уведомление за Проект на Наредба за изменение и допълнение...
  Дата: 19.07.2017

 • Проект на наредба за изменение на Наредба 1
  Дата: 12.07.2017

 • Покана за обсъждане изпълнението на Общинския бюджет за 2016 год.
  Дата: 12.05.2017

 • Обява за стартиране на проект по процедура Активно включване
  Дата: 04.05.2017

 • Общинска програма за закрила на детето 2017-2018 г.
  Дата: 10.04.2017

 • Покана за публичен дискусия на 21.03.2017
  Дата: 13.03.2017

 • Обява за инвестиционно предложение на "Био Грийн Фуудс" ЕООД
  Дата: 11.03.2017

 • Проект на Наредба за водене на регистър на детските градини в община Борино
  Дата: 11.03.2017

 • покана за публично обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за администриране на местните такси
  Дата: 01.03.2017

 • Открит международен шахматен турнир "Купа Борино-2017"
  Дата: 01.03.2017

 • Информация за напредъка на проект по схемата "Независим живот"
  Дата: 28.02.2017

 • Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Борино
  Дата: 20.02.2017

 • Набиране на кандидати за приемане на военна служба
  Дата: 08.02.2017

 • Програма за работата на общинския съвет за 2017г.-проект
  Дата: 12.01.2017

 • Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2017
  Дата: 03.01.2017

 • Общ устройствен план (ОУП) на община Борино-предварителен проект
  Дата: 29.12.2016

 • Съобщение за наемателите на общински имоти
  Дата: 21.12.2016

 • Покана за обсъждане на проектобюджета на община Борино за 2017г.
  Дата: 14.12.2016

 • Заповед за сметосъбиране за 2017
  Дата: 03.10.2016

 • Инвестиционно предложение "Водоем в с.Ягодина"
  Дата: 21.09.2016

 • Покана за обсъждане на изпълнението на бюджет 2015 на 25.02.2016 от 13:00
  Дата: 17.02.2016

 • Програма за работа на Общински съвет Борино 2016-2019
  Дата: 18.01.2016

 • Проект "Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост 2015-2019
  Дата: 11.01.2016

 • Процедура за извършване на проучвания по ЕТЦ"Гърция - България 2007-2013"
  Дата: 02.08.2012

 • Покана за публично обсъждане на проект, който ще се финансира чрез общински дълг...
  Дата: 21.06.2012

 • Публична покана за изпълнение на СМР...
  Дата: 23.05.2012

 • Процедура за строителен надзор
  Дата: 29.12.2011

 • Процедура за реконструкция на водопреносна мрежа
  Дата: 29.12.2011

 • Процедура за реконструкция на общински път
  Дата: 29.12.2011

 • Процедура за Рехабилитация на дом на културата - с.Борино
  Дата: 29.12.2011