Тук се публикуват документи, свързани със ЗПКОНПИ

05.11.2018г.:

Вътрешни правила

Решение 356 за вътрешни правила

Справка неподадени декларации:Доклад2019-2023

Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в Община Борино


Входящ №

Дата

Име, презиме и фамилия

Месторабота

Длъжност

Декларация по

 чл. 35, ал.1, т. 1

Декларация по чл.

35, ал.1, т. 3

184

25.11.2019 г.

Анелия Емилова Джебирова

Общински съвет Борино

Председател

да

Анелия Джебирова

 

185

25.11.2019 г.

Юсмен Салихов Забанов

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Юсмен Забанов

 

186

25.11.2019 г.

Неджатин Кемалов Велиев

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Неджатин Велиев

 

187

25.11.2019 г.

Мехмед Джамалов Усев

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Мехмед Усев

 

188

25.11.2019 г.

Ахмед Реджепов Асанов

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Ахмед Асанов

 

189

25.11.2019 г.

Йоско Николаев Родопски

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Йоско Родопски

 

190

25.11.2019 г.

Георги Русев Овчаров

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Георги Овчаров

 

191

25.11.2019 г.

Георги Сергеев Генчев

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Георги Генчев

 

192

25.11.2019 г.

Елка Димитрова Иванова

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Елка Иванова

 

193

25.11.2019 г.

Сейди Алиев Шерифов

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Сейди Шерифов

 

194

25.11.2019 г.

Музафер Ахмедов Ахмедов

ОбА Борино

Зам. Кмет на община Борино

да

Музафер Ахмедов

 

195

25.11.2019 г.

Незиха Ахмед Велиева

ОбА Борино

Зам. Кмет на община Борино

да

Незиха Велиева

 

196

25.11.2019 г.

Мустафа Шабан Караахмед

ОбА Борино

Кмет на Община Борино

да

Мустафа Караахмед

 

197

25.11.2019 г.

Митко Асенов Сакалев

Кметство Ягодина

Кмет на село Ягодина

да

Митко Сакалев

 

198

25.11.2019 г.

Асен Асенов Кукунджиев

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Асен Кукунджиев

 

199

25.11.2019 г.

Мано Николов Лазаров

Община Борино

Главен архитект

да

Мано Лазаров

 

 

 

 

 

 

 


Публичен регистър на подадени декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, след 01.12.2019г., утвърдени от Общински съвет Борино

Входящ №

Дата

Име, презиме и фамилия

Месторабота

Длъжност

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 3

1

10.12.2019 г.

Анелия Емилова Джебирова

Общински съвет Борино

Председател на Общински съвет

да

Анелия Джебирова_

 

2

10.12.2019 г.

Мустафа Шабан Караахмед

ОбА Борино

Кмет на Община Борино

да

Мустафа Караахмед_

 

3

10.12.2019 г.

Митко Асенов Сакалев

Кметство Ягодина

  

Кмет на село Ягодина

да

Митко Сакалев_

 

4

10.12.2019 г.

Олег Симеонов Бачков

Кметство Кожари

Кметски наместник

да

Олег Бачков_

 

5

10.12.2019 г.

Бойко Димитров Хаджиев

Кметство Буйново

Кметски наместник

да

Бойко Хаджиев_

 

6

10.12.2019 г.

Снежана Евтимова Узунова

Кметство Чала

Кметски наместник

да

Снежана Узунова_

 

7

10.12.2019 г.

Асен Асенов Кукунджиев

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Асен Кукунджиев_

 

8

10.12.2019 г.

Ахмед Реджепов Асанов

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Ахмед Асанов_

 

9

10.12.2019 г.

Георги Русев Овчаров

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Георги Овчаров_

 

10

10.12.2019 г.

Георги Сергеев Генчев

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Георги Генчев_

 

11

10.12.2019 г.

Елка Димитрова Иванова

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Елка Иванова_

 

12

10.12.2019 г.

Йоско Николаев Родопски

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Йоско Родопски_

 

13

10.12.2019 г.

Мехмед Джамалов Усев

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Мехмед Усев_

 

14

10.12.2019 г.

Неджатин Кемалов Велиев

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Неджатин Велиев_

 

15

10.12.2019 г.

Сейди Алиев Шерифов

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Сейди Шерифов_

 

16

10.12.2019 г.

Юсмен Салихов Забанов

Общински съвет Борино

Общински съветник

да

Юсмен Забанов_

 

17

10.12.2019 г.

Музафер Ахмедов Ахмедов

ОбА Борино

Зам. Кмет на Община Борино

да

Музафер Ахмедов_

 

18

10.12.2019 г.

Мано Николов Лазаров

ОбА Борино

Главен архитект на Община Борино

да

Мано Лазаров_

 

19

10.12.2019 г.

Незиха Ахмед Велиева

ОбА Борино

Зам. Кмет на Община Борино

да

Незиха Велиева_

 

 22.07.2020

Михаил

Кънлов 

Общински съвет Борино 

Общински съветник 

да

Михаил Кънлов 

 

 22.07.2020

Анелия Джебирова

Общински съвет Борино 

Председател на Общински съвет

да

Анелия Джебирова 1 

Регистър по чл.35,ал1 от ЗПКОНПИ:

РегистърДекларации на служителите на Общинска администрация Борино:

Регистър:Регистър ЗПКОНПИ-28022022

Декларации:

Длъжност

Име и фамилия

Декларация по

чл.35,ал.1,т.1

Декларация

чл. 35, ал. 1, т. 2

Секретар

инж. Осман Кафа

 Осман Кафа Секр (1)

 Осман Кафа

Кметски наместник Кожари

Олег Бачков

 Олег Бачков Км. нам (1)

 Олег Бачков

Старши специалист „Образование и култура”

Руфинка Караилиева

 Руфинка Караилиева образов (1)

 Руфинка Караилиева

Главен специалист „Общинска собственост и ПБЗН“

Басри Данаджиев

 Басри Данаджиев Гл. спец (1)

 Басри Данаджиев

Началник отдел „Финанси и бюджет“

Джамал Чавдарлъ

 Джамал Чавдарлъ ФБ (1)

 Джамал Чавдарлъ

Финансов контрольор

Румяна Радева

 Румяна Радева финан (1)

 Румяна Радева

Старши счетоводител

Гюлфие Кафа

 Гюлфие Кафа Ст. счет (1)

 Гюлфие Кафа

Старши счетоводител

Йълдъз Кичук

 Йълдъз Кичук ст. счет (1)

 Йълдъз Кичук

Счетоводител

Джемиле Люманова

 Джемиле Люманова счет (1)

 Джемиле Люманова

Технически сътрудник „Канцелария на кмета“

Теодора Ангелова

 Теодора Ангелова канц. (1)

 Теодора Ангелова

Старши специалист „ТРЗ и личен състав“

Енгюл Чобан

 Енгюл Чобан ст. спец (1)

 Енгюл Чобан

Старши специалист „Финанси и местни данъци и такси”

Севинч Шидерова

 Севинч Шидерова МТД (1)

 Севинч Шидерова

Специалист „Охрана на Общински гори”

Валентин Шидеров

 Валентин Шидеров Общ. гори (1)

 Валентин Шидеров

Старши специалист „Териториално и селищно устройство”

Росен Кавлаков

 Росен Кавлаков ТСУ (1)

 Росен Кавлаков

Специалист „Връзки с граждани и институции и ГРАО”

Росен Хаджиев

 Росен Хаджиев спец. (1)

 Росен Хаджиев

Специалист „Административно обслужване на населението”

София Божидарова

 София Божидарова спец. (1)

 София Божидарова

Касиер - отчетник

Джемиле Чобанова

 Джемиле Чобанова касиер (1)

 Джемиле Чобанова

Технически сътрудник „Общински съвет“

Севинч Пътова

 Севинч Пътова техн. сътр (1)

 Севинч Пътова

Главен специалист „Териториално и селищно устройство”

Тефик Шидеров

 Тефик Шидеров ТСУ (1)

 Тефик Шидеров

Старши специалист „Териториално и селищно устройство”

Здравко Топалов

 Здравко Топалов ТСУ (1)

 Здравко Топалов

Старши специалист „Екология”

Марияна Забанова

 Марияна Забанова Екол (1)

 Марияна Забанова

Главен специалист „Деловодство, връзки с граждани и институции”

Шенгюл Чавдарлиева

 Шенгюл Чавдарлиева Гл. спец (1)

 Шенгюл Чавдарлиева

Специалист

Затие Коджебаш

Затие Коджебаш спец_al1_t1  


Затие Коджебаш_ал1_т2 

Началник отдел "ТСУ и ОС"

Джамал Коджебашев

 Джамал Коджебашев ал. 1 т. 1

Джамал Коджебашев ал.1 т.2 (1)

Старши специалист ЕСГРАОН

Къймет Чавдарлъ

Къймет Чавдарлъ ал.1 т.1  


Къймет Чавдарлъ ал.1 т.2

Технически сътрудник

Верка Граховска

  Верка Граховска ал.1 т.1

 Верка Граховска ал.1 т.2

Специалист "Европейски програми"

Мергюл Кузумали

  Мергюл Кузумали, ал. 1, т. 1

 Мергюл Кузумали, ал. 1 т. 2

Главен юрисконсулт

Незиха Велиева

  Незиха Велиева, ал. 1, т. 1

 Незиха Велиева, ал. 1, т. 2

Главен експерт "ГРАО"

Къймет Чавдарлъ

  Къймет Чавдарлъ, ал. 1, т. 1

 Къймет Чавдарлъ, ал. 1, т. 2

Главен експерт "Финанси и МДТ"

Севинч Шидерова

  Севинч Шидерова, ал. 1, т. 1

 Севинч Шидерова, ал. 1, т. 2

Касиер, счетоводство

Гюлназ Чобанова

  Гюлназ Чобанова ал. 1, т. 1

 Гюлназ Чобанова ал. 1, т. 2

Началник отдел "ОКЕТЕСД"

Руфинка Караилиева

  Руфинка Караилиева ал. 1, т. 1

 Руфинка Караилива ал. 1, т. 2  

  • РАЙОННA СЛУЖБА ”ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГРАД ДОСПАТ
  Дата: 21.02.2024

 • Световен ден за борба с рака
  Дата: 06.02.2024

 • Заповед №20 - забрана за паша 2024г.
  Дата: 01.02.2024

 • Забрана за разхождане на кучета и свободна паша на домашни животни
  Дата: 12.12.2022

 • Заповед на Кмета на Община Борино, във връзка с усложняващата се обстановка, свързана с разпространението на COVID-19:
  Дата: 16.03.2020

 • Сключен договор № BG06RDNP001-7.007-0062-C01 от 02.05.2019 г. между Община Борино и ДФ „Земеделие“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуг
  Дата: 14.05.2019

 • Призив за помощ за възстановяването на скромната света обителСв. Св. „Петър и Павел“ с. Борино
  Дата: 22.03.2019

 • Благодарствено писмо от МБАЛ-гр.Девин
  Дата: 20.12.2018

 • Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 07 на ПРСР 2014-2020
  Дата: 19.04.2018

 • Определение по чл.185 от Административно процесуалния кодекс (АПК)
  Дата: 12.04.2018

 • Определение на Административен съд-Смолян
  Дата: 12.09.2017

 • Наредба за отглеждане на животни и охрана на сиелсксостопанско имущество
  Дата: 05.08.2016

 • Среща на кмета Мустафа Карахмед с ученици от СОУ-Борино
  Дата: 25.04.2016

    
 • Покана за публично обсъждане на Бюджетната прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Борино
  Дата: 21.02.2024

 • Покана за публично обсъждане Годишния отчет за изпълнението и приключването на Общинския бюджет за 2023 г. на Община Борино
  Дата: 21.02.2024

 • Покана за публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2024 год. на Община Борино
  Дата: 25.01.2024

 • Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба
  Дата: 15.01.2024

 • Проект за Правилник за дейността на Общински съвет-Борино 2023
  Дата: 08.01.2024

 • Проект на ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Борино за 2024г.
  Дата: 08.01.2024

 • Забрана за движение на хора и добитък в местност "Ешекчи дере" от 11.12 до 20.12 2023
  Дата: 12.12.2023

 • Покана за обсъждане на План-Сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на дейностите по отпадъците" за 2024
  Дата: 10.11.2023

 • Обява за инвестиционно предложение от "Ермет Солар БГ" ООД
  Дата: 06.11.2023

 • За обществено обсъждане на Национална карта на социалните услуги
  Дата: 12.10.2023

 • Приемна на Комисията за защита от дискриминация на 23.08.2023 от 10:00
  Дата: 18.08.2023

 • Покана за публично обсъждане на Проекта на бюджет 2023 на 17.08.2023
  Дата: 08.08.2023

 • Обявление за избор на съдебни заседатели - мандат 2024-2028
  Дата: 07.07.2023

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности 23.06.2023
  Дата: 07.07.2023

 • Съобщение - Издаване на разрешително за водовземане
  Дата: 29.05.2023

 • Обява за инвестиционно намерение за изграждане на цех за пелети
  Дата: 23.05.2023

 • Уведомление за инвестиционно предложение на община Борино
  Дата: 10.05.2023

 • Приемна на 11.05.2023 на Регионалния представител на КЗД
  Дата: 09.05.2023

 • Информация относно ограничителните мерки на Европейския съюз
  Дата: 24.04.2023

 • Обява за провеждане на конкурс за прием на войници в НГЧ-София 27 и 28.06.2023
  Дата: 21.03.2023

 • Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
  Дата: 15.03.2023

 • Покана за публично обсъждане на Бюджетна прогноза за периода 2024-2026 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Борино
  Дата: 15.03.2023

 • Покана за публично обсъждане Отчет за изпълнение на бюджет 2022
  Дата: 08.03.2023

 • Проект на Програма за управлрение на отпадъците на община Борино 2021-2028
  Дата: 27.02.2023

 • Общ устройствен план - Екологична оценка
  Дата: 19.02.2023

 • Списък на всички домакинства от община Борино, нуждаещи се от дърва-2023г.
  Дата: 15.02.2023

 • Процедура "Укрепване на общинския капацитет"
  Дата: 06.02.2023

 • Покана за публично обсъждане на проекто-бюджета по показател капиталови разходи
  Дата: 02.02.2023

 • ОПЕРАЦИЯ "ТОПЪЛ ОБЯД" BG05SFPR003-1.001
  Дата: 21.01.2023

 • Обявление за замяна на имот от Юсмен Забанов
  Дата: 20.01.2023

 • Обява за Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти
  Дата: 11.01.2023

 • Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I
  Дата: 29.12.2022

 • Обяви за приемане на военнослужещи от 01.03.2023 до 17.03.2023
  Дата: 21.12.2022

 • Процедура "Грижа в дома"
  Дата: 20.12.2022

 • Обявление - на основание чл. 40, ал. 4 от ЗОС, с дата 15.11.2022
  Дата: 15.11.2022

 • Покана за обществано обсъждане на План сметка чистота за 2023 г.
  Дата: 11.11.2022

 • Приемна на 26.10.2022 на Комисията за защита от дискриминация
  Дата: 24.10.2022

 • Преглед при очен лекар на 14.10.2022г. с мобилен очен кабинет
  Дата: 11.10.2022

 • Докладна за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и цени на услуги
  Дата: 10.08.2022

 • Обява за инвестиционно предложение на "Елица Триград 2005" ЕООД
  Дата: 05.08.2022

 • Обява за инвестиционно предложение Изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 300 kW
  Дата: 21.06.2022

 • Докладна записка за Изменение и допълнение на Наредбата за администриране на местни такси
  Дата: 14.06.2022

 • Инвестиционно предложение за изграждане на цех за пелети ... -с.Ягодина
  Дата: 03.06.2022

 • Стартира процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година със срок за кандидатстване - 13.06.2022 г.
  Дата: 02.06.2022

 • Покана за публично обсъждане на изпълнението на Бюджет 2021
  Дата: 19.05.2022

 • Докладна записка относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и услуги
  Дата: 06.04.2022

 • Покана за публично обсъждане на бюджет 2022
  Дата: 16.03.2022

 • Обява за прием на документи - Социална услуга Асистентска подкрепа 2022 година
  Дата: 16.02.2022

 • Наредба за организация и работа на обектите за търговия и услуги на територията на Община Борино
  Дата: 07.02.2022

 • Забрана за предоставяне на административни услуги
  Дата: 03.02.2022

 • Обществено обсъждане на План-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на дейностите по отпадъците" за 2022г.-нова
  Дата: 25.11.2021

 • Годишен план за ползване на дървесина за 2022 г.
  Дата: 01.11.2021

 • Обществено обсъждане на План-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на дейностите по отпадъците" за 2022г.
  Дата: 07.10.2021

 • Забрана за издаване на разрешения за осъществяване на превози с атракционна цел
  Дата: 09.09.2021

 • План за контрол на площадките за игра
  Дата: 01.09.2021

 • Обява за инвестиционно предложение - с.Буйново
  Дата: 23.08.2021

 • Регистър на издадени разрешения за извършване на атракционни превози в община Борино
  Дата: 05.08.2021

 • Промяна в графика за осъществяване на превози пред "Дяволска пътека" с атракционна цел
  Дата: 29.07.2021

 • Правилник за реда за осъществяване на превози с атракционна цел на територията на община Борино - с.Борино, с местостоянка в местност "Читак дере"
  Дата: 08.07.2021

 • Списък на лицата със забрана за извършване на превози с атракционна цел
  Дата: 14.06.2021

 • Покана "Публично обсъждане промяна на бюджета на община Борино за 2021 г."
  Дата: 04.06.2021

 • Забрана за извършване на нерегламентирани превози с атракционна цел
  Дата: 31.05.2021

 • Публично обсъждане промяна на бюджета за 2021 година
  Дата: 07.04.2021

 • Предложение за изменение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
  Дата: 08.03.2021

 • Покана за публично обсъждане изпълнението на Бюджет 2020 г. на Община Борино
  Дата: 04.03.2021

 • Община Борино стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“
  Дата: 25.02.2021

 • Проект "ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРИНО 2021 – 2027 ГОДИНА"
  Дата: 18.02.2021

 • Проект за изменение наименованието на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на Община Борино
  Дата: 16.02.2021

 • Покана за публично обсъждане Проект на Прогноза за бюджет на Община Борино 2022-2024 г.
  Дата: 12.02.2021

 • Забрана за движение на тежкотоварни МПС по пътя Борино-Кастракли
  Дата: 25.01.2021

 • Кампания за записване на желаещи да се ваксинират срещу COVID-19
  Дата: 13.01.2021

 • Данъчна кампания 2021 година
  Дата: 12.01.2021

 • Покана за публично обсъждане на Проект на бюджета на Община Борино за 2021 г.
  Дата: 08.01.2021

 • ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОРИНО ЗА 2021 Г
  Дата: 08.01.2021

 • 3.1- Топъл обяд в условията на COVID-19
  Дата: 04.12.2020

 • 3.1- Топъл обяд в условията на COVID-19
  Дата: 04.12.2020

 • Проект за изменение и допълнение на чл. 19, ал. 5, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет Борино
  Дата: 12.11.2020

 • Покана за обществено обсъждане План сметка Чистота и Други дейности по отпадъците 2021 г.
  Дата: 04.11.2020

 • Предложение за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на административните услуги
  Дата: 19.10.2020

 • Набиране на преброители за Преброяване 2021
  Дата: 27.09.2020

 • НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, ЗАГРОБВАНЕТО ИМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРИНО
  Дата: 23.09.2020

 • ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БОРИНО
  Дата: 16.09.2020

 • Обяви за набиране на кандидати за приемане на военна служба
  Дата: 22.07.2020

 • Мотиви към проект на предложение за изменение на Наредба за определяне и администриране на такси и цени
  Дата: 10.07.2020

 • Покана за обществено обсъждане на горскостопански план на община Борино
  Дата: 10.07.2020

 • Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за 2019 година
  Дата: 07.06.2020

 • Национална кампания ИЗБИРАМ 380! КУПУВАМ БЪЛГАРСКИ ПРОДУКТИ С ДОКАЗАН ПРОИЗХОД
  Дата: 28.04.2020

 • Общ устройствен план (ОУП) на Община Борино - окончателен вариант
  Дата: 13.04.2020

 • Предложение за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на административните услуги
  Дата: 27.03.2020

 • Частично бедствено положение за с.Чала
  Дата: 11.03.2020

 • Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2019 на 20.03.2020
  Дата: 09.03.2020

 • Справка за постъпили предложения във връзка с проект Програма за енергийна ефективност в община Борино
  Дата: 24.02.2020

 • Община Борино уведомява заинтересованите страни, че стратира прием на Заявления-декларация за кандидат-потребители на социалната услуга „Домашен помощник“ по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.
  Дата: 21.02.2020

 • Покана за публично обсъждане на Бюджетна прогноза 2021-2023 год.
  Дата: 12.02.2020

 • Протест на Окръжна прокуратура гр.Смолян срещу Наредба на Общински съвет Борино за МДТ
  Дата: 11.02.2020

 • Проект на дългосрочна програма на община Борино за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива
  Дата: 07.02.2020

 • Проект на краткосрочна програма на община Борино за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива
  Дата: 07.02.2020

 • Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Борино за периода 2020-2030 г.
  Дата: 07.02.2020

 • ОБЯВA ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА
  Дата: 05.02.2020

 • Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Борино и издаване на сертификати за инвестиции клас В
  Дата: 10.01.2020

 • Проект - Програма за работа на Общински съвет Борино
  Дата: 07.01.2020

 • Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в Община Борино и образец на заявление
  Дата: 06.01.2020

 • Публично обсъждане относно: План за защита при бедствия на община Борино
  Дата: 06.01.2020

 • Проект: Програма за управление за периода 2019-2023 година съгласно чл.44,ал.5 от Закона за местното самоуправление
  Дата: 03.01.2020

 • Покана за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на финансов лизинг от Община Борино
  Дата: 20.12.2019

 • Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет на Община Борина за 2020 г.
  Дата: 19.12.2019

 • ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОРИНО ЗА 2020Г.
  Дата: 18.12.2019

 • Проект на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Борино
  Дата: 17.12.2019

 • Проект на Мандатна стратегия за управление на Общинската собственост 2019 -2023 г. на Община Борино
  Дата: 03.12.2019

 • Проект на Правилник за работата на ОБщински съвет Борино 2019-2023 г.
  Дата: 07.11.2019

 • Проект Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борино
  Дата: 23.10.2019

 • Покана за обществено обсъждане на план-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на отпадъците" 2020
  Дата: 21.10.2019

 • Обявление "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Общини Сатовча, Борино и Сърница"
  Дата: 13.09.2019

 • Прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходи в Община Борино за периода 2020-2022
  Дата: 05.09.2019

 • Конкурс за иновативна бизнес идея
  Дата: 04.09.2019

 • Обява за набиране на кандидати за военна служба
  Дата: 28.08.2019

 • Петиция за премахване на забраната за дърводобив и др.във връзка с Африканската чума
  Дата: 27.08.2019

 • Обява за провеждане на процедура за "Училищен плод"
  Дата: 22.08.2019

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ДЕВИН И ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН ЗА МАНДАТ 2020-2024Г.
  Дата: 08.07.2019

 • Обява за набиране на кандидати за войници и матроси -Смолян
  Дата: 13.06.2019

 • Покана за обществено обсъждане на промяна на общинския бюджет за 2019
  Дата: 11.06.2019

 • Обявление: Общинска програма за закрила на детето 2019-2020
  Дата: 30.04.2019

 • Протест срещу наредби, приети от община Борино
  Дата: 24.04.2019

 • Областен план за развитие на горските територии за област Смолян - обсъждания
  Дата: 12.03.2019

 • Покана за обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2018 на 22.03.2019г.
  Дата: 06.03.2019

 • УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26,АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРИНО
  Дата: 27.02.2019

 • МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРИНО
  Дата: 27.02.2019

 • ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРИНО
  Дата: 27.02.2019

 • Прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2020-2022
  Дата: 18.02.2019

 • Предложение за определяне на цени за ползване на дървесина в горските територии, собственост на Община Борино
  Дата: 23.01.2019

 • Предложение за изменение в Наредбата за определянеи администриране на местните данъци и такси
  Дата: 23.01.2019

 • ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОРИНО ЗА 2019
  Дата: 07.01.2019

 • Покана за публично обсъждане на Бюджет 2019 на община Борино
  Дата: 04.01.2019

 • Предложение за изменение на Местни данъци и такси
  Дата: 30.11.2018

 • Годишен план за ползване на дървесина в горските територии в община Борино за 2019 г.
  Дата: 28.11.2018

 • Проект на наредба за определяне на размера на местните данъци
  Дата: 14.11.2018

 • Покана за публично обсъждане на План-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на дейностите по отпадъците" за 2019 год.
  Дата: 09.11.2018

 • Проект на Наредба за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Борино
  Дата: 15.10.2018

 • Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Борино
  Дата: 15.10.2018

 • Правилник за дейността на общинско социално предприятие
  Дата: 21.09.2018

 • Решение на Смолянският административен съд
  Дата: 08.08.2018

 • Годишен доклад за изпълнението на Общински план за 2017 г.
  Дата: 02.07.2018

 • Развитие на социалното предприемачество
  Дата: 04.06.2018

 • Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
  Дата: 01.06.2018

 • Обява за инвестиционно предложение от Европродукт ЕООД
  Дата: 23.04.2018

 • Покана за обществено обсъждане на годишния отчет на общинския бюджет за 2017г. на 27.03.2018г. от 13 ч.
  Дата: 19.03.2018

 • Разпределение на средствата за образование за 2018 г.
  Дата: 26.02.2018

 • Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Борино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  Дата: 22.02.2018

 • Прогноза за приходите и разходите от МДТ за периода 2019-2021 година
  Дата: 14.02.2018

 • Одобрено за сеч в общинските гори
  Дата: 08.02.2018

 • Обява за прием на документи за социален асистент и домашен помощник
  Дата: 05.02.2018

 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, които са общинска собственост 2018
  Дата: 10.01.2018

 • Проекто-програма за работа на Общински съвет Борино за 2018 г.
  Дата: 08.01.2018

 • Покана за обществено обсъждане на проекто-бюджета за 2018
  Дата: 04.01.2018

 • Покана за обществено обсъждане на план-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на отпадъците"-2018 г.
  Дата: 04.12.2017

 • Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г.
  Дата: 14.11.2017

 • Покана за обществено обсъждане на ОУП Борино и екологична оценка
  Дата: 01.11.2017

 • Провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Борино
  Дата: 09.10.2017

 • Проект за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно ЗПУО
  Дата: 29.08.2017

 • Обява за инвестиционно намерение от Родопа-Турс
  Дата: 01.08.2017

 • Уведомление за Проект на Наредба за изменение и допълнение...
  Дата: 19.07.2017

 • Проект на наредба за изменение на Наредба 1
  Дата: 12.07.2017

 • Покана за обсъждане изпълнението на Общинския бюджет за 2016 год.
  Дата: 12.05.2017

 • Обява за стартиране на проект по процедура Активно включване
  Дата: 04.05.2017

 • Общинска програма за закрила на детето 2017-2018 г.
  Дата: 10.04.2017

 • Покана за публичен дискусия на 21.03.2017
  Дата: 13.03.2017

 • Обява за инвестиционно предложение на "Био Грийн Фуудс" ЕООД
  Дата: 11.03.2017

 • Проект на Наредба за водене на регистър на детските градини в община Борино
  Дата: 11.03.2017

 • покана за публично обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за администриране на местните такси
  Дата: 01.03.2017

 • Открит международен шахматен турнир "Купа Борино-2017"
  Дата: 01.03.2017

 • Информация за напредъка на проект по схемата "Независим живот"
  Дата: 28.02.2017

 • Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Борино
  Дата: 20.02.2017

 • Набиране на кандидати за приемане на военна служба
  Дата: 08.02.2017

 • Програма за работата на общинския съвет за 2017г.-проект
  Дата: 12.01.2017

 • Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2017
  Дата: 03.01.2017

 • Общ устройствен план (ОУП) на община Борино-предварителен проект
  Дата: 29.12.2016

 • Съобщение за наемателите на общински имоти
  Дата: 21.12.2016

 • Покана за обсъждане на проектобюджета на община Борино за 2017г.
  Дата: 14.12.2016

 • Заповед за сметосъбиране за 2017
  Дата: 03.10.2016

 • Инвестиционно предложение "Водоем в с.Ягодина"
  Дата: 21.09.2016

 • ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРИНОЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА
  Дата: 30.12.2015