Изглед от ЧалаСело Чала се намира  на 8 км. от с.Борино, област Смолян. Разположено  е в Западните Родопи. Името му произлиза от турската дума „чал” – висок планински връх с ливади за паша. В селото живеят около 200 души, занимаващи се с отглеждане на картофи, крави и овце. Хората  са го заселили заради тучните ливади, по които са пасли стада.

Селото се създава като постоянно селище след 1912 г. и е рожба на балканската война. До 1912г. населението на Чала живее в село Нийпли /Буйново/, което е било едно от основните селища в района. По време на Балканската война село Нипли и околните села са тотално опожарени. Местното население повреме на военните събития е прокудено и живее в бежански лагери в Гюмюрджина. След едногодишен престой част от населението се завръща по родните си места, но не намират родните си къщи, а намират купища от пепел. Собствениците на имоти в Чала се завръщат в летните си къщи /колиби/. Завърналото се население е посрещнато с новите промени, а имено налагане на православната християнска религия. В резултат на съпротивлението на местното население към края на август началото на септември 1913 г. се стига до първото въстание в новата Българска държава в Девинската околия. Резултатът от това въстание е повече от трагичен. Населението отново го спохожда  бежанската съдба, но носталгията наделява и голяма част след приблизително три годишен престой по лагери в днешна северна Гърция отново се завръща по родните си места. Но за съжаление българската власт ги изненадва отново, събира всички пълнолетни мъже в лагери в Пловдив и Брацигово.

В този преломен период голяма част от населението е прокудено завинаги, друга част зверски е унищожено, тотално са унищожени всички битови и културни паметници, унищожена е голяма част от историята на този красив край.
 През 1928г. в село Чала в Исенската къща, която до тогава е била и хан, се настаняват братята Калин и Георги Абрашеви.  Същата година се създава и училище.
През тридесетте години на миналия век се прокарва и първият водопровод от калени тръби, с който захранват селото с питейна вода.

През 1966 г. на доброволни начала се електрифицира селото.
Няколко години по-късно  по същия начин, отново на доброволни начала се прокарва пътя Чала -  Борино, същата година се пуска автобусна линия Чала – Девин.

От околностите на селото се разкриват впечатляващи, панорамни гледки към  вр.Свети Илия /Балабански камък/. В близост са и защитените обекти Ягодинска пещера и Дяволски мост.
На 2 км. югозападно от с.Чала се намира най-високата точка -вр. Виденица /Гьозтепе/ - висок 1652м.    Неговото име идва в превод от турски език „гьоз” -очи, „тепе” –връх. При ясно време се вижда Бяло море. Археологическите разкопки дават основание за предположение за известното в древността светилище  на бог Дионис, стопанисвано от тракийското племе беси. На върха се е намирала ротонда с колонада и кръгъл отвор на покрива, както и олтар за жертвоприношение. Останките вероятно са от този храм. Времето е измило доста от скалните масиви, но са видими  скални площадки, стена от сух зид.
Мястото има енергийна сила и лековита вода. Самият връх представлява  интерес и обект на посещение от туристи. До него се стига по обозначена пътека.

СърнаПриродата на територията на селото е живописна, разполага  с прекрасни  места за изглед и подслон,  богата на животински и растителни видове.
Животинският свят е много богат на  видове: като се започне от дивите животни, които са обект на ловуване (заек, лисица, вълк, чакал, сърна, елен, коза, свиня мечка, и др.), различни видове птици ( сова, орел, сокол, яребица, кукувица, гургулица, кълвач и др.), насекоми (комари, мухи, и др.), влечуги (змии, гущери и др.)

Растителният свят е разнообразен, като се започне от дървесни видове: иглолистни, широколистни и смесен тип гори (ела, смърч, бял и черен бор, габър, дъб, бук, бреза  и др.), храсти (хвойна, клек, капини, малини, шипки, трънки и др.), тревисти видове – тук е и най-голямото разнообразие на билки, затова и говорим за пищни ливади, плодови тревисти видове ( черна, червена боровинка, горска ягода и др.)
Село Чала постепенно се разраства със строителство на нови къщи и вили.          

На влизане в село Чала Ви посреща къщата за гости на Кемал Малаков. Село Чала има свой традиционен празник и това е последната събота от месец август.

 • Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 07 на ПРСР 2014-2020
  Дата: 19.04.2018

 • Определение по чл.185 от Административно процесуалния кодекс (АПК)
  Дата: 12.04.2018

 • Определение на Административен съд-Смолян
  Дата: 12.09.2017

 • Наредба за отглеждане на животни и охрана на сиелсксостопанско имущество
  Дата: 05.08.2016

 • Среща на кмета Мустафа Карахмед с ученици от СОУ-Борино
  Дата: 25.04.2016

 • Община Борино ще предприеме сключването на договори с изпълнители на дейности по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”
  Дата: 25.07.2011

 • Община Борино е партнъор на гръцката община Пагайо по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”
  Дата: 28.05.2011

 • Проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”, между община Борино и община Пагайо-Гърция
  Дата: 02.05.2011

    
 • Годишен план за ползване на дървесина в горските територии в община Борино за 2019 г.
  Дата: 28.11.2018

 • Проект на наредба за определяне на размера на местните данъци
  Дата: 14.11.2018

 • Покана за публично обсъждане на План-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на дейностите по отпадъците" за 2019 год.
  Дата: 09.11.2018

 • Проект на Наредба за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Борино
  Дата: 15.10.2018

 • Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Борино
  Дата: 15.10.2018

 • Правилник за дейността на общинско социално предприятие
  Дата: 21.09.2018

 • Решение на Смолянският административен съд
  Дата: 08.08.2018

 • Годишен доклад за изпълнението на Общински план за 2017 г.
  Дата: 02.07.2018

 • Развитие на социалното предприемачество
  Дата: 04.06.2018

 • Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
  Дата: 01.06.2018

 • Обява за инвестиционно предложение от Европродукт ЕООД
  Дата: 23.04.2018

 • Покана за обществено обсъждане на годишния отчет на общинския бюджет за 2017г. на 27.03.2018г. от 13 ч.
  Дата: 19.03.2018

 • Разпределение на средствата за образование за 2018 г.
  Дата: 26.02.2018

 • Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Борино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
  Дата: 22.02.2018

 • Прогноза за приходите и разходите от МДТ за периода 2019-2021 година
  Дата: 14.02.2018

 • Одобрено за сеч в общинските гори
  Дата: 08.02.2018

 • Обява за прием на документи за социален асистент и домашен помощник
  Дата: 05.02.2018

 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, които са общинска собственост 2018
  Дата: 10.01.2018

 • Проекто-програма за работа на Общински съвет Борино за 2018 г.
  Дата: 08.01.2018

 • Покана за обществено обсъждане на проекто-бюджета за 2018
  Дата: 04.01.2018

 • Покана за обществено обсъждане на план-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на отпадъците"-2018 г.
  Дата: 04.12.2017

 • Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г.
  Дата: 14.11.2017

 • Покана за обществено обсъждане на ОУП Борино и екологична оценка
  Дата: 01.11.2017

 • Провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Борино
  Дата: 09.10.2017

 • Проект за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно ЗПУО
  Дата: 29.08.2017

 • Обява за инвестиционно намерение от Родопа-Турс
  Дата: 01.08.2017

 • Уведомление за Проект на Наредба за изменение и допълнение...
  Дата: 19.07.2017

 • Проект на наредба за изменение на Наредба 1
  Дата: 12.07.2017

 • Покана за обсъждане изпълнението на Общинския бюджет за 2016 год.
  Дата: 12.05.2017

 • Обява за стартиране на проект по процедура Активно включване
  Дата: 04.05.2017

 • Общинска програма за закрила на детето 2017-2018 г.
  Дата: 10.04.2017

 • Покана за публичен дискусия на 21.03.2017
  Дата: 13.03.2017

 • Обява за инвестиционно предложение на "Био Грийн Фуудс" ЕООД
  Дата: 11.03.2017

 • Проект на Наредба за водене на регистър на детските градини в община Борино
  Дата: 11.03.2017

 • покана за публично обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за администриране на местните такси
  Дата: 01.03.2017

 • Открит международен шахматен турнир "Купа Борино-2017"
  Дата: 01.03.2017

 • Информация за напредъка на проект по схемата "Независим живот"
  Дата: 28.02.2017

 • Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Борино
  Дата: 20.02.2017

 • Набиране на кандидати за приемане на военна служба
  Дата: 08.02.2017

 • Програма за работата на общинския съвет за 2017г.-проект
  Дата: 12.01.2017

 • Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2017
  Дата: 03.01.2017

 • Общ устройствен план (ОУП) на община Борино-предварителен проект
  Дата: 29.12.2016

 • Съобщение за наемателите на общински имоти
  Дата: 21.12.2016

 • Покана за обсъждане на проектобюджета на община Борино за 2017г.
  Дата: 14.12.2016

 • Заповед за сметосъбиране за 2017
  Дата: 03.10.2016

 • Инвестиционно предложение "Водоем в с.Ягодина"
  Дата: 21.09.2016

 • Покана за обсъждане на изпълнението на бюджет 2015 на 25.02.2016 от 13:00
  Дата: 17.02.2016

 • Програма за работа на Общински съвет Борино 2016-2019
  Дата: 18.01.2016

 • Проект "Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост 2015-2019
  Дата: 11.01.2016

 • Процедура за извършване на проучвания по ЕТЦ"Гърция - България 2007-2013"
  Дата: 02.08.2012

 • Покана за публично обсъждане на проект, който ще се финансира чрез общински дълг...
  Дата: 21.06.2012

 • Публична покана за изпълнение на СМР...
  Дата: 23.05.2012

 • Процедура за строителен надзор
  Дата: 29.12.2011

 • Процедура за реконструкция на водопреносна мрежа
  Дата: 29.12.2011

 • Процедура за реконструкция на общински път
  Дата: 29.12.2011

 • Процедура за Рехабилитация на дом на културата - с.Борино
  Дата: 29.12.2011