Проект "Родопеана"

Общините Борино, Брацигово, Девин и Доспат ще участват в
"Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" по Оперативна Програма Регионално Развитие.
За подробности:

 Proekt Rodopeana

  • Заповед на Кмета на Община Борино, във връзка с усложняващата се обстановка, свързана с разпространението на COVID-19:
    Дата: 16.03.2020

  • Призив за помощ за възстановяването на скромната света обителСв. Св. „Петър и Павел“ с. Борино
    Дата: 22.03.2019

  • Благодарствено писмо от МБАЛ-гр.Девин
    Дата: 20.12.2018

  • Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 07 на ПРСР 2014-2020
    Дата: 19.04.2018

  • Определение по чл.185 от Административно процесуалния кодекс (АПК)
    Дата: 12.04.2018

  • Определение на Административен съд-Смолян
    Дата: 12.09.2017

  • Наредба за отглеждане на животни и охрана на сиелсксостопанско имущество
    Дата: 05.08.2016

  • Среща на кмета Мустафа Карахмед с ученици от СОУ-Борино
    Дата: 25.04.2016

  • Община Борино ще предприеме сключването на договори с изпълнители на дейности по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”
    Дата: 25.07.2011

  • Община Борино е партнъор на гръцката община Пагайо по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”
    Дата: 28.05.2011

  • Проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”, между община Борино и община Пагайо-Гърция
    Дата: 02.05.2011

    
  • Обяви за набиране на кандидати за приемане на военна служба
    Дата: 22.07.2020

  • Покана за обществено обсъждане на горскостопански план на община Борино
    Дата: 10.07.2020

  • Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за 2019 година
    Дата: 07.06.2020

  • Национална кампания ИЗБИРАМ 380! КУПУВАМ БЪЛГАРСКИ ПРОДУКТИ С ДОКАЗАН ПРОИЗХОД
    Дата: 28.04.2020

  • Общ устройствен план (ОУП) на Община Борино - окончателен вариант
    Дата: 13.04.2020

  • Предложение за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на административните услуги
    Дата: 27.03.2020

  • Частично бедствено положение за с.Чала
    Дата: 11.03.2020

  • Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2019 на 20.03.2020
    Дата: 09.03.2020

  • Справка за постъпили предложения във връзка с проект Програма за енергийна ефективност в община Борино
    Дата: 24.02.2020

  • Община Борино уведомява заинтересованите страни, че стратира прием на Заявления-декларация за кандидат-потребители на социалната услуга „Домашен помощник“ по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.
    Дата: 21.02.2020

  • Покана за публично обсъждане на Бюджетна прогноза 2021-2023 год.
    Дата: 12.02.2020

  • Протест на Окръжна прокуратура гр.Смолян срещу Наредба на Общински съвет Борино за МДТ
    Дата: 11.02.2020

  • Проект на дългосрочна програма на община Борино за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива
    Дата: 07.02.2020

  • Проект на краткосрочна програма на община Борино за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива
    Дата: 07.02.2020

  • Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Борино за периода 2020-2030 г.
    Дата: 07.02.2020

  • ОБЯВA ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА
    Дата: 05.02.2020

  • Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Борино и издаване на сертификати за инвестиции клас В
    Дата: 10.01.2020

  • Проект - Програма за работа на Общински съвет Борино
    Дата: 07.01.2020

  • Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в Община Борино и образец на заявление
    Дата: 06.01.2020

  • Публично обсъждане относно: План за защита при бедствия на община Борино
    Дата: 06.01.2020

  • Проект: Програма за управление за периода 2019-2023 година съгласно чл.44,ал.5 от Закона за местното самоуправление
    Дата: 03.01.2020

  • Покана за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на финансов лизинг от Община Борино
    Дата: 20.12.2019

  • Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет на Община Борина за 2020 г.
    Дата: 19.12.2019

  • ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОРИНО ЗА 2020Г.
    Дата: 18.12.2019

  • Проект на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Борино
    Дата: 17.12.2019

  • Проект на Мандатна стратегия за управление на Общинската собственост 2019 -2023 г. на Община Борино
    Дата: 03.12.2019

  • Проект на Правилник за работата на ОБщински съвет Борино 2019-2023 г.
    Дата: 07.11.2019

  • Проект Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борино
    Дата: 23.10.2019

  • Покана за обществено обсъждане на план-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на отпадъците" 2020
    Дата: 21.10.2019

  • Обявление "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Сатовча, Борино и Сърница"
    Дата: 13.09.2019

  • Прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходи в Община Борино за периода 2020-2022
    Дата: 05.09.2019

  • Конкурс за иновативна бизнес идея
    Дата: 04.09.2019

  • Обява за набиране на кандидати за военна служба
    Дата: 28.08.2019

  • Петиция за премахване на забраната за дърводобив и др.във връзка с Африканската чума
    Дата: 27.08.2019

  • Обява за провеждане на процедура за "Училищен плод"
    Дата: 22.08.2019

  • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ДЕВИН И ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН ЗА МАНДАТ 2020-2024Г.
    Дата: 08.07.2019

  • Обява за набиране на кандидати за войници и матроси -Смолян
    Дата: 13.06.2019

  • Покана за обществено обсъждане на промяна на общинския бюджет за 2019
    Дата: 11.06.2019

  • Обявление: Общинска програма за закрила на детето 2019-2020
    Дата: 30.04.2019

  • Протест срещу наредби, приети от община Борино
    Дата: 24.04.2019

  • Областен план за развитие на горските територии за област Смолян - обсъждания
    Дата: 12.03.2019

  • Покана за обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2018 на 22.03.2019г.
    Дата: 06.03.2019

  • УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26,АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРИНО
    Дата: 27.02.2019

  • МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРИНО
    Дата: 27.02.2019

  • ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРИНО
    Дата: 27.02.2019

  • Прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2020-2022
    Дата: 18.02.2019

  • Предложение за определяне на цени за ползване на дървесина в горските територии, собственост на Община Борино
    Дата: 23.01.2019

  • Предложение за изменение в Наредбата за определянеи администриране на местните данъци и такси
    Дата: 23.01.2019

  • ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОРИНО ЗА 2019
    Дата: 07.01.2019

  • Покана за публично обсъждане на Бюджет 2019 на община Борино
    Дата: 04.01.2019

  • Предложение за изменение на Местни данъци и такси
    Дата: 30.11.2018

  • Годишен план за ползване на дървесина в горските територии в община Борино за 2019 г.
    Дата: 28.11.2018

  • Проект на наредба за определяне на размера на местните данъци
    Дата: 14.11.2018

  • Покана за публично обсъждане на План-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на дейностите по отпадъците" за 2019 год.
    Дата: 09.11.2018

  • Проект на Наредба за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Борино
    Дата: 15.10.2018

  • Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Борино
    Дата: 15.10.2018

  • Правилник за дейността на общинско социално предприятие
    Дата: 21.09.2018

  • Решение на Смолянският административен съд
    Дата: 08.08.2018

  • Годишен доклад за изпълнението на Общински план за 2017 г.
    Дата: 02.07.2018

  • Развитие на социалното предприемачество
    Дата: 04.06.2018

  • Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
    Дата: 01.06.2018

  • Обява за инвестиционно предложение от Европродукт ЕООД
    Дата: 23.04.2018

  • Покана за обществено обсъждане на годишния отчет на общинския бюджет за 2017г. на 27.03.2018г. от 13 ч.
    Дата: 19.03.2018

  • Разпределение на средствата за образование за 2018 г.
    Дата: 26.02.2018

  • Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Борино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
    Дата: 22.02.2018

  • Прогноза за приходите и разходите от МДТ за периода 2019-2021 година
    Дата: 14.02.2018

  • Одобрено за сеч в общинските гори
    Дата: 08.02.2018

  • Обява за прием на документи за социален асистент и домашен помощник
    Дата: 05.02.2018

  • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, които са общинска собственост 2018
    Дата: 10.01.2018

  • Проекто-програма за работа на Общински съвет Борино за 2018 г.
    Дата: 08.01.2018

  • Покана за обществено обсъждане на проекто-бюджета за 2018
    Дата: 04.01.2018

  • Покана за обществено обсъждане на план-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на отпадъците"-2018 г.
    Дата: 04.12.2017

  • Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г.
    Дата: 14.11.2017

  • Покана за обществено обсъждане на ОУП Борино и екологична оценка
    Дата: 01.11.2017

  • Провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Борино
    Дата: 09.10.2017

  • Проект за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно ЗПУО
    Дата: 29.08.2017

  • Обява за инвестиционно намерение от Родопа-Турс
    Дата: 01.08.2017

  • Уведомление за Проект на Наредба за изменение и допълнение...
    Дата: 19.07.2017

  • Проект на наредба за изменение на Наредба 1
    Дата: 12.07.2017

  • Покана за обсъждане изпълнението на Общинския бюджет за 2016 год.
    Дата: 12.05.2017

  • Обява за стартиране на проект по процедура Активно включване
    Дата: 04.05.2017

  • Общинска програма за закрила на детето 2017-2018 г.
    Дата: 10.04.2017

  • Покана за публичен дискусия на 21.03.2017
    Дата: 13.03.2017

  • Обява за инвестиционно предложение на "Био Грийн Фуудс" ЕООД
    Дата: 11.03.2017

  • Проект на Наредба за водене на регистър на детските градини в община Борино
    Дата: 11.03.2017

  • покана за публично обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за администриране на местните такси
    Дата: 01.03.2017

  • Открит международен шахматен турнир "Купа Борино-2017"
    Дата: 01.03.2017

  • Информация за напредъка на проект по схемата "Независим живот"
    Дата: 28.02.2017

  • Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Борино
    Дата: 20.02.2017

  • Набиране на кандидати за приемане на военна служба
    Дата: 08.02.2017

  • Програма за работата на общинския съвет за 2017г.-проект
    Дата: 12.01.2017

  • Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2017
    Дата: 03.01.2017

  • Общ устройствен план (ОУП) на община Борино-предварителен проект
    Дата: 29.12.2016

  • Съобщение за наемателите на общински имоти
    Дата: 21.12.2016

  • Покана за обсъждане на проектобюджета на община Борино за 2017г.
    Дата: 14.12.2016

  • Заповед за сметосъбиране за 2017
    Дата: 03.10.2016

  • Инвестиционно предложение "Водоем в с.Ягодина"
    Дата: 21.09.2016

  • Покана за обсъждане на изпълнението на бюджет 2015 на 25.02.2016 от 13:00
    Дата: 17.02.2016

  • Програма за работа на Общински съвет Борино 2016-2019
    Дата: 18.01.2016

  • Процедура за извършване на проучвания по ЕТЦ"Гърция - България 2007-2013"
    Дата: 02.08.2012

  • Покана за публично обсъждане на проект, който ще се финансира чрез общински дълг...
    Дата: 21.06.2012

  • Публична покана за изпълнение на СМР...
    Дата: 23.05.2012

  • Процедура за строителен надзор
    Дата: 29.12.2011

  • Процедура за реконструкция на водопреносна мрежа
    Дата: 29.12.2011

  • Процедура за реконструкция на общински път
    Дата: 29.12.2011

  • Процедура за Рехабилитация на дом на културата - с.Борино
    Дата: 29.12.2011